Walita Steam iron

Walita Steam iron

Auto Shut Off GC2560/02